Avís legal

Informació general de la seu electrònica o lloc web elcritic.cat

elcritic.cat (http://www.elcritic.cat) és un domini de Crític, Societat Cooperativa Catalana Limitada amb CIF F-66334806 (en endavant Crític SCCL), inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona, full 14426, incripció 1a, del llibre d’inscripcions de societats cooperatives dels Serveis territorials de Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació, amb domicili al carrer Casp, 43 de Barcelona, 08010, tel. 646 24 42 25 i adreça de correu electrònic [email protected], que edita el mitjà digital CRÍTIC. Mitjançant el domini elcritic.cat, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web elcritic.cat.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals de CRÍTIC atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les dites condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal elcritic.cat sota criteris de bona fe.L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.Per utilitzar el portal, els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Crític SCCL s’acull a les llicències Creative Commons. Podeu trobar més informació a les nostres llicències d’ús.No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del portal elcritic.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a elcritic.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a elcritic.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web elcritic.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Crític, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Crític, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Política de privacitat i dades recollides a través de formularis

En cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal elcritic.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la resta de la normativa aplicable, inclòs el Reglament Europeu de Protecció de Dades amb vigència des de 25 de maig de 2018. Aquí podeu consultar el detall de la nostra política de privacitat.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, el responsable del tractament de les dades dels subscriptors i usuaris registrats gratuïts del web elcritic.cat és Crític SCCL, amb domicili social al carrer Casp 43, baixos, 08010 de Barcelona. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Crític, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar al nostre delegat/da de protecció de dades a través de l’adreça postal del CRÍTIC, o a través del correu electrònic [email protected].

Crític SCCL pot disposa i tracta les teves dades de caràcter personal a partir del consentiment donat en l’acceptació del present avís legal en el procés de registre o subscripció. Les dades personals que tractem són: nom i cognoms i correu electrònic i, en el cas dels subscriptors, DNI i adreça postal. Amb l’objectiu d’incrementar els estàndards de seguretat i facilitar la gestió dels pagaments, CRÍTIC no tracta les dades bancàries dels seus subscriptors i subscriptores. Aquestes dades les tracta la nostra passarel·la de pagament, que també contempla una política de privacitat adaptada a la legislació vigent.

Tractem les dades amb les següents finalitats: enviar butlletins amb els continguts que produeix CRÍTIC, enviar informació sobre les activitats i promocions de CRÍTIC via telèfon, correu postal o electrònic, convidar a actes o esdeveniments organitzats per CRÍTIC i enviar la revista en paper a adreces postals. L’enviament d’aquestes comunicacions en format digital és realitzat en tot cas per Crític SCCL, a través d’una eina de mailing adaptada a la normativa vigent de protecció de dades. Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions, pots donar-te de baixa de forma senzilla dels butlletins periòdics ara, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades ([email protected]) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

Crític SCCL pot cedir les dades a proveïdors que precisin accedir-hi per la prestació de serveis que els hàgim contractat, i amb qui tenim subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades exigits per la normativa vigent. Us informaríem oportunament en cas que s’esdevinguessin altres cessions. Crític SCCL no realitza cap transferència internacional de dades a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea. Un informaríem oportunament si aquesta circumstància canviés.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació del subscriptor o subscriptora i dels usuaris registrats amb Crític SCCL i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació (actualment 6 anys per normativa comptable i, si s’escau, 10 anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals). Acabats els esmentats terminis de prescripció, les dades seran eliminades.

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular. Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre Delegat o Delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades, o davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web elcritic.cat.elcritic.cat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica d’elcritic.cat o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Crític SCCL es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.Crític SCCL no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal elcritic.cat.Crític SCCL no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

Crític, SCCL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per Crític que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Crític. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a Crític per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Crític indicarà en cada cas.

Generalitats

Crític, SCCL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.Crític, SCCL no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Crític, SCCL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Crític, SCCL i els usuaris es regirà per la normativa catalana vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.